Drukarnia internetowa

Przydatne informacje

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Drukarni Abadruk Online

 

$1

Postanowienia ogólne

Właścicielem i Administratorem Drukarni Abadruk Online o adresie elektronicznym www.abadruk.pl jest firma Abadruk Rokosz Teodor NIP: 646-106-99-32 z siedzibą w Katowicach, przy ul. Owocowej 12, 40-158 Katowice, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  30858 prowadzonej przez Urząd Miasta Tychy

Regulamin określa:

*warunki korzystania z serwisu

*sposób zamówienia i dostawy

*koszt termin dostawy

*płatności

*warunki techniczne i zasady przekazywania materiałów do druku

*reklamacje

*zasady i zakres odpowiedzialności

*postanowienia końcowe

Informacje o produktach ich opisy parametry techniczne oraz ceny zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

$2

Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu Drukarni Abadruk Online jest jednoznaczne z akceptacją zawartego w nim regulaminu i akceptację obowiązujących przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

Klient rejestrując się w serwisie Abadruk Online jednocześnie upoważnia drukarnię Abadruk do rejestrowania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002roku. Dane osobowe będą przechowywane w bazie drukarni Abadruk Online. Dane wprowadzone przez zamawiającego przy rejestracji i logowaniu jako gość , użytkownik ma prawo w każdej chwili  ich poprawienia, usunięcia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych przez wysłanie o tym fakcie  informacji e-mailem na adres abadruk@abadruk.pl. nie podlegają usunięciu dane zebrane do celów podatkowych i wykonania zlecenia. Aby utworzyć konto w systemie  należy wypełnić istniejący formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie  w panelu rejestracja. Klient  rejestrując się zobowiązany jest do podania prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia i wystawienia dokumentów finansowych.

$3

Zamówienia i dostawa

Procedura zamawiania dokładnie jest opisana w panelu informacje – jak zamawiać, która jest integralną częścią tego regulaminu.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę  w systemie online, biuro obsługi klienta czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.Klient może zamawiać tylko produkty wystawione w ofercie zgodnie z ich opisem i określonymi ilościami, terminem wykonania oraz cenami. Procedura zamawiania polega na dodawaniu określonego produktu do koszyka. Złożenie zamówienia jest akceptacją cen obowiązujących w dniu zamówienia. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie określonym przy danym produkcie, bezpłatna dostawa przy płatności przelewem może nastąpić  tylko w jedno miejsce w Polsce, pozostałe płatne zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej wykonującej usługę dostawy zamówionego produktu .Drukarnia Abadruk nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie drukarni zgodnie z ustalonym terminem.

Weryfikacja zamówienia odbywa się w dni robocze od 8:00 do 16:00 poprzez sprawdzenie:

*poprawności plików przesłanych do druku (zamówienia odrzucone i niepoprawione w ciągu trzech dni zostaną usunięte z systemu).

*czy płatność za zamówienie została zaksięgowana na koncie drukarni Abadruk ( dotyczy płatność przelewem, nieopłacone w ciągu trzech dni od przesłania zamówienia, zostanie automatycznie wykreślone z systemu ).

Termin realizacji dotyczy wyłącznie dni roboczych i liczony jest od momentu zatwierdzenia zamówienia do druku przez drukarnię,(przyjęcie zamówienia potwierdzone jest e-mailem) do dnia przekazania produktu firmie kurierskiej.

$4

Koszt i termin wysyłki

Koszt dostawy przy płatności przelewem pokrywa drukarnia, przy płatności zamówienia za pobraniem u kuriera koszt dostawy pokrywa zamawiający zgodnie z taryfikatorem firmy kurierskiej. Termin dostawy zgodny z zamówieniem złożonym w systemie. Szczegółowe zasady dostawy określa regulamin firmy kurierskiej realizującej dostawę

$5

Płatności

Standardową formą płatności jest przelew tradycyjny na konto firmy

nr 71-1090-2008-0000-0001-1864-5142 w dniu składania zamówienia na druk lecz nie późnij niż trzy dni od wpływu zamówienia. Można również  dokonać płatności przy odbiorze przesyłki u kuriera do kwoty 500,00PLN brutto. Przesyłka za pobraniem nie odebrana, będzie traktowana jak zamówienie wykonane podlegające procedurze ściągnięcia należności zamowienia niezapłaconego w terminie.W tym przypadku koszt przesyłki pokrywa zamawiający zgodnie z taryfikatorem kuriera. Na każdy zamówiony produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon, które są załączone do przesyłki.

$6

Materiały do druku

Materiały powinny być przesłane zgodnie z specyfikacją zawartą w panelu informacje-jak przygotować pliki do druku. Drukarnia Abadruk nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane pliki do druku i wynikające z tego tytułu błędy i nie dokładności w druku.Drukarnia nie dokonuje korekty w przesłanych plikach do druku.Drukarnia Abadruk nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały do druku pod względem treści i praw osób trzecich, jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem drukarnia ma prawo odmowy wykonania zamówienia.

$7

Reklamacje

Reklamację ma prawo złożyć każdy klient składający zamówienie  w drukarni Abadruk Online. Reklamację składamy na konto przyznane w trakcie rejestracji z podaniem numeru zamówienia do trzech dni od otrzymania dostarczonego zamówienia, po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności wykonania zamówienia. Reklamacja dotycząca niezgodności barw może  być rozpatrywana tylko wówczas jeśli klient zlecił wykonanie profa kontraktowego, różnice kolorystyczne występujące w stosunku do monitora nie będą rozpatrywane. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do trzech dni roboczych od daty wpływu. W przypadku uznania reklamacji klient zwraca cały nakład do drukarni , po odbiór towaru wysyłamy na nasz koszt kuriera. Reklamacja uszkodzonych przesyłek lub niezgodność ilościowa musi być zgłoszona na piśmie w dniu odbioru przesyłki od kuriera. Zastrzeżenia należy odnotować na liście przewozowym oraz sporządzić protokół z udziałem kuriera i powiadomić o tym fakcie natychmiast drukarnię Abadruk. Każdorazowo należy na liście przewozowym zaznaczyć datę i godzinę dostarczenia przesyłki.

$8

Zakres odpowiedzialności serwisu

1) Drukarnia Abadruk ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za szkody spowodowane własnym działaniem, natomiast w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści przez klienta.

2) Drukarnia Abadruk nie ponosi odpowiedzialności za:

a) różnice kolorystyczne wynikłe na wskutek automatycznej konwersji kolorystycznej z  przestrzeni       RGB, HKS  ,PANTONE do przestrzeni barwnej CMYK.

b) za wydruk prac błędnie przygotowanych do druku

c) ilość dostarczonego do klienta a zamówionego przez niego towaru w granicach +/-5%ilości       zamówionego  towaru

d) błąd krajarki w zakresie tolerancji do 2mm włącznie

e) za opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powstałych czynników zewnętrznych niezależnych od drukarni Abadruk jak: zamieszki społeczne, wojny, strajki, powodzie, śnieżyce, pożary, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zamknięcia zakładów, wypadki komunikacyjne

f) za jakość i terminowość przesyłek kurierskich

$9

Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

2) Spory powstałe w wyniku realizacji złożonych zamówień będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.

 

 

 © 2019 Abadruk.pl. Wykonanie: Hyh strony WWW.